Henvisningskriterier for hørselshemmede, døve og døvblinde

Henvisning til Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP).

NBHP har ansvar for utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn, unge og voksne med betydelig hørselstap (hørselshemmede, døve og døvblinde).

Dette dokumentet er først og fremst ment for leger, psykologer og andre henvisere. Vi oppfordrer alle som er usikre på om en pasient bør henvises til NBHP om å ta kontakt med oss for drøfting og avklaring. Den samlende belastningen for pasienter med hørselshemming eller synshemming kan tilsi at pasienten bør få et behandlingstilbud hos NBHP.

Tjenestens formål er å sikre at pasienter innenfor målgruppen får lik tilgang til utredning og behandling av psykiske lidelser som befolkningen ellers, og at behandlingen skal skje via den kommunikasjonsformen pasientene foretrekker (norsk, norsk tegnspråk, eventuelt taktilt tegnspråk). I tillegg brukes tolk eller tekniske hjelpemidler ved behov.

Følgende kriterier skal vurderes på alle henvisninger:

 • Grad av hørselshemming og synshemming
 • Grad av psykisk plage eller lidelse
 • Behov for høyspesialisert kompetanse og tverrfaglig utredning
 • Funksjonsnivå relatert til alder og livsfase
 • Somatiske forhold/komorbiditet
 • Behov for tilrettelegging både når det gjelder hørselshemming og psykisk tilstand

  Illustrasjonsbilde av to terapeuter sammen med to barn.

Henvisningskriterier for barn og unge:

 1.  Alle grader av hørselshemming.
 2.  Alle grader av psykisk lidelse.
 3.  Behov for tverrfaglig høyspesialisert kompetanse fra et fullt BUP team.

Minimum ett av følgende tilleggskriterier:

a) Synkende funksjonsnivå sosialt, på skole, i utdanning, i familie- og hverdagsliv.

b) Samtidig forekomst av andre tilstander; andre sansetap, syndromer eller somatisk lidelse.

c) Omfattende behov for tilrettelegging.

Alle henvisninger som gjelder barn og unge skal vurderes av NBHP i samarbeid med regionale eller lokale tjenester. Den nasjonale tjenesten inngår sammen med de regionale og lokale tjenestene, i et faglig forpliktende nettverk.

Alle barn som henvises skal ha en utrednings- og oppfølgingsplan hvor det fremgår hvem som har ansvar for de forskjellige delene av utredningen og behandlingen. Det er en målsetning at alle sakene skal være forankret lokalt og/eller regionalt og at NBHP har et avgrenset og tydelig ansvar.

Når lege, psykolog eller barnevernsleder sender oss en henvisning, skal følgende papirer legges ved henvisningen:

Henvisningen sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Psykisk helsevern for barn og unge, att NBHP
Postboks 4956
0424 OSLO

Henvisning kan også sendes elektronisk. Les mer om henvisning på Oslo Universitetsykehus´nettsider.

Illustrasjonsbilde av voksen kvinne som ser tankefull ut.

Henvisningskriterier for voksne:

 1. Betydelig hørselshemming definert som >35 dB på beste øre. Personer med betydelig ensidig hørselstap kan også henvises.
 2. Psykisk lidelse.
 3. Behov for tverrfaglig høyspesialisert kompetanse.

Minimum ett av følgende tilleggskriterier:

a) Synkende funksjonsnivå på en eller flere arenaer: familieliv, utdanning, arbeid, deltagelse i fritidsaktiviteter.

b) Samtidig forekomst av andre tilstander; andre sansetap, syndromer eller somatisk lidelse.

c) Omfattende behov for tilrettelegging.

Henvisninger av voksne skal vurderes lokalt, regionalt eller på NBHP. Sakene drøftes med inntaksansvarlig på NBHP. NBHP inngår sammen med de regionale og lokale tjenestene, i et faglig forpliktende nettverk.  Alle saker med forankring i nasjonal behandlingstjeneste skal ha en utrednings- og oppfølgingsplan som fordeler og beskriver ansvar for hva som skal gjøres, hvor og av hvem.

Henvisningen sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Psykisk helsevern for voksne, att NBHP
Postboks 4959, Nydalen
0424 Oslo universitetssykehus

Henvisning kan også sendes elektronisk. Les mer om henvisning på Oslo Universitetsykehus´nettsider.

Praktisk håndtering av henvisningene:

Det er flere mulige henvisningskanaler til NBHP: Fra fastlege eller andre kommunale instanser, fra spesialisthelsetjeneste eller fra de regionale tilbudene til hørselshemmede med psykisk lidelse. De ulike helseregionene har ulik organisering. For å sikre at alle pasientene i målgruppen får tilgang til det best egnede tilbudet vil nye henvisninger vurderes og gis rettighet der de mottas. Drøftingen med NBHP kan skje i etterkant av vurdering eller etter første inntakssamtale.

Drøftingsmøte mellom NBHP og de regionale tjenestene gjøres hver andre uke eller ved behov.

NBHP har mulighet for elektivt fulldøgnsopphold for voksne.  Søknad drøftes med inntaksansvarlig ved Voksenenheten, NBHP.