Hvordan henvise til Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH)

Tjenestens formål er å sikre at personer innenfor målgruppen får lik tilgang til utredning og behandling av psykiske lidelser som befolkningen ellers, og at behandlingen skal skje i en tjeneste som har kompetanse om de generelle og spesifikke utfordringene nedsatt syn og/eller hørsel medfører.

Dette dokumentet er først og fremst ment for leger, psykologer og andre henvisere. Vi oppfordrer alle som er usikre på om en pasient bør henvises til NBSPH om å ta kontakt med oss for drøfting og avklaring. Den samlende belastningen for pasienter med hørselshemming eller synshemming kan tilsi at pasienten bør få et behandlingstilbud hos NBSPH.

Tjenesten skal bidra til etablering og oppfølging av helhetlige pasientforløp både i egen og i andre helseregioner.
Tjenesten skal drive veiledning og kompetansespredning når det gjelder oppfølging av pasienter innenfor tjenestens ansvarsområde. Det er særskilt viktig å sørge for kontinuitet i behandlingstilbud som omfatter overgang mellom barn og voksne.

Henvisningskriterier
Den nasjonale behandlingstjenesten har ansvar for utredning og behandling av psykiske
lidelser hos barn, unge og voksne med betydelig sansetap.

Følgende kriterier skal vurderes på alle henvisninger til den nasjonale tjenesten:
– Grad av hørselshemming og synshemming
– Grad av psykisk plage eller lidelse
– Behov for høyspesialisert kompetanse og tverrfaglig utredning
– Funksjonsnivå relatert til alder og livsfase
– Somatiske forhold/komorbiditet
– Behov for tilrettelegging både når det gjelder hørselshemming og psykisk tilstand

Henvisningskriterier for barn og unge:
– Alle grader av hørselshemming og synshemming
– Alle grader av psykisk lidelse
– Behov for tverrfaglig høyspesialisert kompetanse fra et fullt BUP team

Minimum ett av følgende tilleggskriterier:
a) Synkende funksjonsnivå sosialt, på skole, i utdanning, i familie- og hverdagsliv
b) Samtidig forekomst av andre tilstander; andre sansetap, syndromer eller somatisk lidelse
c) Omfattende behov for tilrettelegging

Alle henvisninger som gjelder barn og unge skal vurderes av den nasjonale tjenesten, eventuelt i et samarbeid med lokale og/eller regionale tjenester. Den nasjonale tjenesten skal utvikle faglig forpliktende nettverk hvor regionale og lokale tjenester inngår.

Alle barn som henvises skal ha en utrednings- og oppfølgingsplan hvor det fremgår hvem som har ansvar for de forskjellige delene av utredningen og behandlingen. Det er en målsetning at alle sakene skal være forankret lokalt og/eller regionalt og at nasjonal tjeneste har et avgrenset og tydelig ansvar.

Henvisningskriterier for voksne:
– Betydelig hørselshemming definert som >35 dB på beste øre. Personer med betydelig ensidig hørselstap kan også henvises.
– Betydelig synshemming med visus lavere enn 6/18 (0,33) eller store synsfeltutfall.
Personer med andre omfattende synshemminger kan også henvises
– Psykisk lidelse
– Behov for tverrfaglig høyspesialisert kompetanse

Minimum ett av følgende tilleggskriterier:
a) Synkende funksjonsnivå på en eller flere arenaer: familieliv, utdanning, arbeid, deltagelse i fritidsaktiviteter
b) Samtidig forekomst av andre tilstander; andre sansetap, syndromer eller somatisk lidelse
c) Omfattende behov for tilrettelegging

Den nasjonale tjenesten skal utvikle faglig forpliktende nettverk hvor regionale og lokale tjenester inngår. Alle saker med forankring i nasjonal behandlingstjeneste skal ha en utrednings- og oppfølgingsplan som fordeler og beskriver ansvar for hva som skal gjøres, hvor og av hvem.

Henvisning av nærpersoner
Nærpersoner til syns- og/eller hørselshemmede som barn, foreldre, partnere, ektefeller, eventuelt annen person som oppgis som nærmeste, kan ha behov for veiledning eller behandling for tilstander som er relatert til konsekvenser av sansetap. Disse kan få et tilbud ved den nasjonale tjenesten.