Kompetansespredningsplan

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) har disse planene for spredning av kompetanse og informasjon i 2022/23:

Kompetanse-spredningstiltak Målgruppe (hvem) Virkemidler (Hvordan) Tidsaspekt (når)
Endre vår identitet til Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) Helsetjenester, brukere, organisasjoner Ny nettadresse eksternt, endre OUS- nettsted, alle formelle dokumenter som beskriver vårt tilbudNye brosjyrer

Facebook-identitet

Nettsteder: Februar

Brosjyrer: 2022

Gi informasjon om vårt konkrete tilbud Helsetjenester Intern undervisning ved større regionale sykehusDigitalt foredrag for nett om sansetap og psykisk helse

Invitere oss inn til faglige foredrag i relevante helsetjenester og avdelinger

2022
Gjøre tilbudet bedre kjent i regionene Brukere Direkte markedsføring mot lokallag i interesse- og brukerorganisasjoner og tilknyttede  ungdomsorganisasjoner 2022/23
PsykHør Forskningsprosjekt – sikre god deltakelse Døve og hørselshemmede som blir trukket ut til undersøkelse Artikler i organisasjonsbladerVideo som spres via
samarbeidspartnere. Nettverk på SoMe.
2022/23
Spre forskningsresultater og fagstoff Politikere, media, allmennheten Medlemsblader, eget eksternt nettsted, innsalg media, sosiale medier 2022
Undervise/kompetanseheving i utdanningsinstitusjoner Psykologstudenter, sykepleierstudenter audiopedagoger m-fl. Tilby undervisningspakker og digitale foredrag 2022
Øke synlighet og treff på internett Alle Kontinuerlig jobbing med optimalisering for søkemotorer 2022
Populærvitenskaplig rapport om synshemmede og psykisk helse For fagfolk, allmennheten Trykksak, universelt utformet digital versjon, webinar 2022
Starte forberedelse til fagseminar om sansetap i 2023 Helsetjenester, undervisnings-institusjoner, allmennhet Seminar fysisk og digitalt 2023