NBSPHs referansegruppe

Referansegruppen skal bidra til at spesialist-
helsetjenestens tilbud til hørselshemmede, døve, svaksynte, blinde og døvblinde med psykiske lidelser utvikles tilfredsstillende.

Mandat

Referansegruppen skal være et forum for kontakt mellom Nasjonalt behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse, de regionale helseforetakene (RHF-ene), de regionale tilbudene til personer med hørselshemming og psykiske lidelser i hver helseregion, brukerorganisasjonene og andre viktige samarbeidspartnere for senteret.

Referansegruppen skal bidra til at spesialisthelsetjenestens tilbud til hørselshemmede med psykiske lidelser utvikles tilfredsstillende, og skal spesielt påse at syns- og hørselshemmede i ulike landsdeler får likeverdige tilbud. Gruppen skal spesielt ha oppmerksomheten rettet mot grenseoppgangen og samarbeidet mellom senterets nasjonale tilbud og de regionale tilbudene i helseregionene, for å bidra til sammenhengende og dekkende tjenestetilbud til syns- og hørselshemmede med psykiske lidelser.

Det avholdes minst ett møte i referansegruppen hvert år. Referansegruppen behandler hvert år den nasjonale behandlingstjenestens årsplan, samt årsrapport og regnskap for foregående år, før dette oversendes Helsedirektoratet innen 1. mars. Hvert RHF avgir en kort, skriftlig statusrapport om arbeidet i sin helseregion. Normalt avgjør NBSPH hvor ofte og når det skal innkalles til møte, men hvert RHF, samt et flertall av brukerrepresentantene, kan kreve at det innkalles til ekstraordinært møte i referansegruppen.

Sammensetning

  • Referansegruppene skal ha ett medlem fra alle fire regioner, som skal representere spesialisthelsetjenesten i sin region. Medlemmet fra tjenestens egen region skal fortrinnsvis komme fra et annet HF i regionen.
  • Den nasjonale tjenesten skal være representert i referansegruppen, enten ved leder eller en annen representant fra tjenesten. Ved flerregional behandlingstjeneste bør begge lokaliteter ha ett medlem.
  • Brukerorganisasjoner skal være representert i referansegruppene.
  • Deltakelse fra andre aktører, herunder den kommunale helse- og omsorgstjenesten og eventuelt andre relevante sektorer skal vurderes.

Leder for referansegruppen:

Carina Paulsen Mæland
E-post: carina.paulsen@helse-vest.no