NBHPs referansegruppe

Referansegruppen skal bidra til at spesialist-
helsetjenestens tilbud til hørselshemmede, døve og døvblinde med psykiske lidelser utvikles tilfredsstillende.

Se tegnspråkversjonen

Mandat

Referansegruppen skal være et forum for kontakt mellom Nasjonalt behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, de regionale helseforetakene (RHF-ene), de regionale tilbudene til personer med hørselshemming og psykiske lidelser i hver helseregion, brukerorganisasjonene og andre viktige samarbeidspartnere for senteret.

Referansegruppen skal bidra til at spesialisthelsetjenestens tilbud til hørselshemmede med psykiske lidelser utvikles tilfredsstillende, og skal spesielt påse at hørselshemmede i ulike landsdeler får likeverdige tilbud. Gruppen skal spesielt ha oppmerksomheten rettet mot grenseoppgangen og samarbeidet mellom senterets nasjonale tilbud og de regionale tilbudene i helseregionene, for å bidra til sammenhengende og dekkende tjenestetilbud til hørselshemmede med psykiske lidelser.

Det avholdes minst ett møte i referansegruppen hvert år. Referansegruppen behandler hvert år den nasjonale behandlingstjenestens årsplan, samt årsrapport og regnskap for foregående år, før dette oversendes Helsedirektoratet innen 1. mars. Hvert RHF avgir en kort, skriftlig statusrapport om arbeidet i sin helseregion. Normalt avgjør NBHP hvor ofte og når det skal innkalles til møte, men hvert RHF, samt et flertall av brukerrepresentantene, kan kreve at det innkalles til ekstraordinært møte i referansegruppen.

Sammensetning

  • Referansegruppene skal ha ett medlem fra alle fire regioner, som skal representere spesialisthelsetjenesten i sin region. Medlemmet fra tjenestens egen region skal fortrinnsvis komme fra et annet HF i regionen.
  • Den nasjonale tjenesten skal være representert i referansegruppen, enten ved leder eller en annen representant fra tjenesten. Ved flerregional behandlingstjeneste bør begge lokaliteter ha ett medlem.
  • Brukerorganisasjoner skal være representert i referansegruppene.
  • Deltakelse fra andre aktører, herunder den kommunale helse- og omsorgstjenesten og eventuelt andre relevante sektorer skal vurderes.

Representanter

Helse Vest RHF:

Representant: Carina Paulsen Mæland (leder)
E-post: carina.paulsen@helse-vest.no

Helse Bergen HF:

Representant: Kristin Opedal

Helse Sør-Øst RHF:

Representant: Anne Aasen

Helse Midt-Norge RHF:

Representant: Gaute Nilsen

St. Olavs Hospital:

Representant: Chris Margaret Aanondsen

Helse Nord RHF:

Representant: Frank Ivar Nohr

Universitetssykehuset i Tromsø (UNN):

Representanter: Elena Hauge

Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped):

Representant: Berit Fulsaas

Norges Døveforbund (NDF):

Representant: Kari Peterson

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF):

Representant: Merete Orholm

Foreningen Norges døvblinde (FNDB)/Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB):

Representant: Bibbi Hagerupsen

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde:

Representant: Trine Seljeseth


Mental Helse Ungdom:

Representant: Martine Antonsen

Stiftelsen Signo:

Representant: Hilja Albrecht

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP):

Hege Saltnes, senterleder
Marianne Bang Hansen, leder for voksenenheten
Beate Schie Berntsen, leder for barne- og ungdomsenheten