Beate Øhre, doktorgradsstipendiat og psykologspesialist ved NBHP, fotografert i vårlys på Gaustad.

Disputerer om hørselstap, traumer og psykiske lidelser

21. april forsvarer psykologspesialist Beate Øhre sin doktorgradsavhandling.

Se tegnspråkversjonen

Å være døv eller hørselshemmet fra barndommen byr på språklige og kommunikative utfordringer som kan vanskeliggjøre tilgangen til informasjon, læring og sosial samhandling.

I sitt doktorgradsarbeid har psykologspesialist Beate Øhre ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) undersøkt sammenhengen mellom psykiske lidelser og bakgrunnsforhold som felles språk med foreldrene i barndommen, ulike typer skolegang og oppvekst hjemme eller på internat. Hun har sammenlignet dette hos pasienter som bruker norsk tegnspråk og pasienter som bruker talespråk. Undersøkelsen inkluderte voksne døve og hørselshemmede henvist til spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern i Oslo og Trondheim i løpet av halvannet år.

For å tilby et likeverdig behandlingstilbud og sikre kvaliteten på undersøkelsen, ble alt utredningsmateriell oversatt til norsk tegnspråk.

Med utredningsverktøy og undersøkelsesmetoder tilpasset pasientenes språkbakgrunn, fant man i studien at fordelingen av psykiske lidelser i denne gruppen tilsvarer det man finner i den hørende befolkningen. Depresjon og angst var de mest utbredte lidelsene.

Studien inkluderte utredning av potensielt traumatiske opplevelser. Alle pasientene rapporterte å ha opplevd traumatiske hendelser i løpet av livet og 85 prosent sa at opplevelsene hadde påvirket dem svært negativt. Pasienter med barndomstraumer utviklet psykiske lidelser tidligere i livet, og hadde mer alvorlige symptomer enn pasienter som rapporterte traumatiske opplevelser i voksen alder.

Et overraskende funn var at halvparten av pasientene som søkes til behandlingstilbud i psykisk helsevern som opprinnelig ble opprettet for døve, tegnspråklige pasienter, er talespråklige. Disse pasientene rapporterte mer stressrelaterte helseplager enn de som bruker norsk tegnspråk. Hørselshemming er usynlig, og kommunikasjon med normalt hørende oppleves av mange hørselshemmede som en belastning fordi det tas lite hensyn til deres funksjonsnedsettelse.

Prøveforelesningen finner sted 21. april kl. 10.00 og disputasen holdes kl. 12, i Forsamlingssalen på Psykologisk institutt, Forskningsveien 3a, inngang 1, Oslo. Begge er åpne for alle og vil foregå på engelsk. Både prøveforelesningen og disputasen blir tegnspråktolket, og forhåpentligvis også skrivetolket.

Tittelen på Beate Øhres doktorgradsavhandling er «Mental disorders and traumatic experiences in deaf and hard of hearing adult psychiatric outpatients» (Psykiske lidelser og traumatiske opplevelser hos døve og tunghørte polikliniske pasienter i psykisk helsevern).

Forespørsler om intervju og andre henvendelser rettes til kommunikasjonsrådgiver Anders B. Bisgaard: andbis@ous-hf.no / 936 11 596