Gudrun Jordheim, sosionom ved NBHP og prosjektleder for lavterskeltilbudet.

Rask og riktig hjelp skal forebygge psykiske plager

Gudrun Jordheim leder lavterskeltilbudet for hørselshemmede, som prøves på tre steder i vår.

Se tegnspråkversjonen

– Hvis folk får hjelp tidlig med små ting, slipper de kanskje at ting vokser seg store og blir til alvorlige psykiske helseplager, sier Gudrun Jordheim, sosionom og prosjektleder for det nye lavterskeltilbudet for hørselshemmede, døve og døvblinde. Bak tilbudet står Rådgivningskontoret for syn og hørsel i Oslo kommune og Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP).

Jordheim har jobbet ved NBHP siden 1999 og kjenner de ulike delene av det offentlige hjelpeapparatet godt. Nå vil hun gjøre det lettere for hørselshemmede, døve og døvblinde å møte flere instanser samtidig, på samme sted. Slik skal de som trenger det få hjelp til å løse alt fra praktiske problemer til grubling og bekymringer.

– Når livet er vanskelig, er det lett å bli usikker på hvem man skal snakke med og hva slags hjelp man kan få. Derfor ønsker vi å ha forskjellige fagpersoner tilgjengelig på samme sted, slik at man kan få oversikt over hvor i hjelpeapparatet man skal begynne, sier hun.

Lavterskeltilbudet vil være lokalisert i NBHPs lokaler på Gaustad sykehus, og skal i første omgang prøves ut to torsdagsettermiddager i juni.

Fagpersoner fra Rådgivningskontoret og NBHP vil være tilstede, sammen med likemenn fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). I tillegg vurderes det å hente inn andre instanser, som fagpersoner med kompetanse på hørsel og arbeid fra NAV og audiografer fra Rikshospitalet.

Nærmere informasjon om tidspunkter vil bli offentliggjort flere steder, blant annet på Facebook-siden til NBHP.

Tilbud også til skoleelever
I tillegg til tilbudet på Gaustad, testes lavterskeltilbudet ut på to andre steder i vår:

  • Tilbud til elevene ved Nydalen videregående skole for hørselshemmede i Oslo. Her vil psykiatrisk sykepleier Jenny Florence Meling (hørende, talespråklig og tegnspråklig) og klinisk sosionom og familieterapeut Lene Randa Nielsen (døv og tegnspråklig) bytte på å være til stede i skolehelsetjenestens lokaler på onsdager fra klokken 12 til 14. Her kan hørselshemmede elever komme innom og snakke om stort og smått som opptar dem. Vi samarbeider med helsesøster for døve, Anne Mette Volsing Dahl, som vil være der i timene før oss, fra 9 til 12. Her er tilbudet allerede startet, første onsdag NBHP var til stede var 5. april.
  • Tilbud til elever ved Oslo kommunes voksenopplæring på Skullerud. Her går det 70-80 elever, mange av dem fremmedspråklige. Det er både tegnspråklige klasser og tunghørtklasser. Lavterskeltilbudet vil være åpent i lunsjpausen hver tirsdag i mai og juni. Det er Gudrun Jordheim (hørende, talespråklig og tegnspråklig) som vil være til stede, sammen med enten Linn Solli (hørende, talespråklig og tegnspråklig) eller Gianni Zullo (døv og tegnspråklig) fra Rådgivningskontoret for syn og hørsel.

Alle lavterskeltilbudene er gratis, de krever ikke henvisning og har fokus på temaer brukerne er opptatt av.

Samtale uten henvisning og ventetid
Det var i fjor vår at NBHP og Rådgivningskontoret for syn og hørsel i Oslo kommune fikk én million kroner til å etablere et lavterskeltilbud for hørselshemmede, døve og døvblinde. Helseetaten i Oslo kommune bevilget støtten, gjennom potten som er avsatt til samhandlingstiltak.

Hensikten er å kunne tilby hørselshemmede samtaler om det de selv opplever som vanskelig, uten henvisning eller lang ventetid. Jordheim understreker at målet ikke er å få flere inn i psykisk helsevern.

– Noen trenger kanskje behandling i psykisk helsevern, men i mange tilfeller vil det handle om det motsatte: å forhindre at folk får alvorlige psykiske plager, sier hun.

– Vi kan tilby én eller to samtaler uten at man får status som pasient eller at det skrives journalnotater. Deretter kan man få tilbud om mer hjelp, ved NBHP eller andre steder, dersom behovet er til stede.

Jordheim understreker at det ikke er fordi hørselshemmede, døve og døvblinde er mer hjelpeløse enn andre, at de trenger et eget lavterskeltilbud.

– Det etableres stadig flere lavterskeltilbud rundt i landet, men mange er ikke så tilgjengelige for hørselshemmede, døve og døvblinde som snakker tegnspråk eller har behov for tolk eller tekniske hjelpemidler. Forskning tyder på at personer med hørselstap i gjennomsnitt kommer senere i kontakt med helsevesenet, og blir diagnostisert og får behandling senere. Vi ønsker å bidra til at hørselshemmede, døve og døvblinde får et tilbud likeverdig det hørende har tilgang til.

Tekst og foto: Anders B. Bisgaard, kommunikasjonsrådgiver ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) / andbis@ous-hf.no

Oversettelse til tegnspråk: Unni Helland, Statped