Det psykiske helsetilbudet til syns- og hørselshemmede barn og unge er for lite kjent

Mannlig terapeut snakker med barn på et lekerom.
Foto: nbhp.no

Å leve med hørsels- eller synshemming i oppveksten kan være utfordrende. Det er viktig å fange opp og støtte barn og unge som opplever psykiske vansker tidlig. Hvordan gjør vi det?

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) er et landsdekkende barne- og ungdomspsykiatrisk tilbud for syns- og hørselshemmede barn, unge og deres familier og nettverk. Vi ønsker at mange flere skal få vite om at vi fins – og hjelpen vi kan tilby.

Vi følger opp barn og unge som har sansetap i ulike grader og hvor man er bekymret for den psykiske helsen. Når barnet eller ungdommen opplever å være veldig trist, sint, ha vansker med å konsentrere seg eller strever med å sove eller spise, kan det være viktig å få hjelp.

Hørselshemming og synshemming

Vi ser at barn og unge med en hørsels- eller synshemming kan oppleve at kommunikasjon med andre, vennskap og det sosiale livet med fritidsaktiviteter blir vanskelig. Om dette vil føre til psykiske helseproblemer varierer fra person til person.

Alle mennesker møter vanskeligheter og tunge perioder i livet. For personer med sansetap får ofte allmenne utfordringer en ekstra styrke. Utfordringene skaper mer slit og belastning. Dette kan gjelde familieliv, vennskap, livsfaseutfordringer og deltakelse i skole, utdanning og fritidsaktiviteter.

Det kan til tider være utmattende å bruke mye energi på å delta i det sosiale livet, henge med på skolen og få til god kommunikasjon med folk rundt seg. Tilretteleggingen er ikke alltid god nok.

Kunnskap om sansetap er viktig både når de psykiske helseplagene er direkte knyttet til det å leve med en syns- eller hørselshemming – eller når de henger sammen med andre forhold i livet. Det kan være et sammensatt bilde.

Hvis disse vanskene er gjør at barnet eller ungdommen ikke har det bra og at skole, fritidsaktiviteter og at hjemmesituasjonen blir vanskelig – da er det viktig å søke hjelp.

Hvorfor er det nyttig med et eget tilbud for barn og unge med sansetap?

Noen ganger kan det være vanskelig for helsevesenet å vurdere barn og unges psykiske helse. Det er ikke alltid helsepersonell har erfaring med synshemmede eller hørselshemmede: Vi har kompetanse på hvordan det kan være å leve med nedsatt hørsel eller syn og hvordan sansetapet kan påvirke den psykiske helsen. Vi tilpasser all vår behandling til om barnet, ungdommen eller familien rundt bruker tegnspråk, tegn til tale eller har behov for tilrettelegging ut fra synshemmingen.

Hvordan foregår behandlingen?

Når barn og unge kommer til oss starter vi ofte med en utredning. Dette for å forstå hva som er vanskelig og hva slags hjelp barnet eller ungdommen trenger.  Noen ganger kan det være nyttig å snakke med andre som kjenner dem godt, og bli kjent med barnet i mer hverdagslige omgivelser. For eksempel ved en skoleobservasjon eller et hjemmebesøk.

Etter utredningen vil man sammen lage en behandlingsplan som beskriver hvordan oppfølgingen vil se ut videre. Vi samarbeider også ofte med lokal barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og andre instanser som kan være relevante. Slik som skolen, barnehagen, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Statped, fastlege og helsesøster. Vårt mål er å finne frem til de beste løsningene og et helhetlig behandlingstilbud.

Utredning, behandling og oppfølging kan både skje i Oslo eller lokalt der hvor barnet bor. Vi har også mulighet til å gjennomføre samtaler, møter og annen oppfølging digitalt.

Hvordan bli henvist til oss i NBHP?

 Det er en relativt lav terskel for at barn og unge med hørsels- eller synshemming skal bli vurdert og utredet for psykiske lidelser og plager hos oss. Konsekvensene av for sen oppfølging kan bli unødvendige store for barnet eller ungdommen. Stort sett er det kort ventetid fra henvisning til første samtale eller vurdering. Barn og ungdom kan henvises av fastleger, psykologer og også av leder i barnevernstjenesten.

Barn og ungdom under 18 år betaler ingen egenandel for behandling.

På nbhp.no finner dere og fastlegen eller psykologen informasjon om tilbudet vårt og hvordan henvise til oss. Du kan også trykke på lenken her.